Välkommen till Funkisgruppen - vi löser livspusslet!

Funkisgruppen AB är ett företag inom TransportIT Group AB och systerföretag till Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB. Vi strävar efter att skapa en ny dimension i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena.

Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna i hela landet, daglig verksamhet för personkrets 1 i Solna, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd och lägerverksamhet främst i form av helgläger. Vi erbjuder även arbetscoachning för dig som behöver extra hjälp att nå ut i arbetslivet samt anhörigstöd och samtalsgrupper för personer som har en närstående med funktionsnedsättning. 

I alla våra verksamheter är kontaktmannaskap en central funktion i arbetet med den enskilde. Kontaktmannaskapet är ett individuellt stöd som bygger på ett förtroende mellan två människor och alla stöd- och hjälpinsatser bestäms gemensamt med den enskilde.

Våra styrdokument är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Till sist...
Ett företag räcker.

Läs mer under "Vi erbjuder".